Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Administrator   
04.02.13

Απόφαση-Βόμβα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους Αναπληρωτές Προϊσταμένους στο Δημόσιο

Με μια απόφαση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα (Δεκέμβριος 2012 - http://docman.gr/Download/8216.aspx) το Ελεγκτικό Συνέδριο (και συγκεκριμένα το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα) αποφαίνεται ότι το επίδομα θέσης ευθύνης που χορηγείται στους ορισθέντες ως αναπληρωτές προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. δεν καταβάλλεται νόμιμα πέραν του ενός μηνός, εφόσον αυτοί δεν έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί στις θέσεις αυτές σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή προδιαγράφεται στο ν. 3839/2010 και σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 51 του ν. 3905/2010 η διαδικασία και τα κριτήρια του ν. 3839/2010 εφαρμόζονται και για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των δήμων.

Ειδικότερα, οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και τμημάτων επιλέγονται από το οικείο  Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) ή το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αντιστοίχως και στη συνέχεια τοποθετούνται στις θέσεις αυτές για θητεία πέντε (5) ετών, με απόφαση του οικείου οργάνου. Αν οι θέσεις αυτές κενωθούν πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθούν νέες, οι νέοι προϊστάμενοι επιλέγονται από το οικείο Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κατά ρητή επιταγή του νομοθέτη, μέσα σε ένα μήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, καθήκοντα αναπληρωτή ασκεί αυτός που πληροί τις οριζόμενες προϋποθέσεις, ο οποίος και δικαιούται από την έναρξη της αναπλήρωσης το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα ευθύνης. Ο αναπληρωτής δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την έναρξη της αναπλήρωσης και μέχρι ένα μήνα από αυτήν. Και τούτο διότι εντός του χρονικού αυτού διαστήματος πρέπει, κατά ρητή επιταγή του νομοθέτη, να χωρήσει η επιλογή νέου προϊσταμένου, κατά συνέπεια, μετά την πάροδο αυτού, τόσο η «αναπλήρωση» όσο και η καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος παύει να έχει νόμιμο έρεισμα. Αντίθετη ερμηνεία θα είχε ως αποτέλεσμα την επ’ αόριστο διατήρηση αναπληρωτών προϊσταμένων, η οποία δεν ήταν στις προθέσεις του νομοθέτη, που θέλησε την εντός συντόμου χρονικού διαστήματος (ενός μηνός) οριστική τοποθέτηση προϊσταμένων (βλ. Πράξεις Ι Τμ. Ελ.Συν. 134/2009, 35/2008 κ.ά).

Επομένως, σε περίπτωση σύστασης ή κένωσης θέσης προϊσταμένου, το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, εντός του οποίου επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση να επιλεγεί ο νέος προϊστάμενος. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, ακόμα και αν η θέση προϊσταμένου παραμένει κενή, λόγω μη κίνησης ή μη ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας πλήρωσής της διά μέσω κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η άσκηση των σχετικών καθηκόντων εκ μέρους του αναπληρωτή είναι μη νόμιμη, με συνέπεια αυτός να μην δικαιούται και το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης (πρβλ. Πράξεις Ι Τμ. Ελ. Συν. 206/2011, 43/2010, 170/2009, 35, 22/2008). Με λίγα λόγια, δεν είναι νόμιμη η καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στον ορισθέντα, με απόφαση του οικείου οργάνου, αναπληρωτή προϊστάμενο, για χρονικό διάστημα πέραν του ενός μηνός από την έναρξη της αναπλήρωσης.

Για τους Δήμους ισχύει επιπλέον η 2/5071/0022/17-01-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών (http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΝΝΗ-09Ζ) το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται ανά οργανική μονάδα στο άρθρο 18 του ν. 4024/2011 καταβάλλεται από 1-11-2011 μόνο στον υπάλληλο ο οποίος έχει οριστεί με Απόφαση Δημάρχου προϊστάμενος Διεύθυνσης όλων των ομοειδών οργανικών μονάδων (π.χ. Διοικητικού, Οικονομικού κλπ) και για όσο χρόνο ασκεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα ή στο νόμιμο αναπληρωτή του. Επομένως, υπάλληλος Ο.Τ.Α. που ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδος χωρίς να έχει τοποθετηθεί στη θέση αυτή νομίμως, δηλ. με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, δεν δικαιούται του ως άνω επιδόματος, και το τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέν σε αυτόν επίδομα θέσεως, καταλογίζεται σε βάρος του, καθώς και σε βάρος του Δημάρχου. (ΕΣ Ολομ. 1758/2010)

Έγκυροι νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι αν δεν υπάρξει κάποια νομοθετική ρύθμιση με αναδρομική ισχύ, τότε εκτός από επιστροφή των χρημάτων του επιδόματος θέσης ευθύνης που υποχρεούνται οι διοικήσεις να απαιτήσουν (ως αχρεωστήτως καταβληθέντα), δεν πρέπει να υπολογιστούν και τα μόρια της αναπλήρωσης (πέραν του ενός μηνός) όταν επιτέλους εφαρμοστεί η προβλεπόμενη διαδικασία των κρίσεων για την επιλογή προϊσταμένων. Ενώ ανοιχτό σε ερμηνεία και στις συνέπειες που μπορεί να έχει είναι το σημείο της απόφασης που αναφέρει ότι «η άσκηση των σχετικών καθηκόντων εκ μέρους του αναπληρωτή είναι μη νόμιμη».

Το θέμα αυτό, που αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των προϊσταμένων αυτή τη στιγμή στο Δημόσιο (με εξαίρεση τους προϊσταμένους Εκπαίδευσης και τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων των Δ.Υ.ΠΕ.), αναδεικνύει την ανικανότητα και ... απροθυμία του Κράτους να εφαρμόσει τους Νόμους που το ίδιο ψηφίζει. Και λέμε απροθυμία, διότι με το να μην εφαρμόζεται η προβλεπόμενη αξιοκρατική διαδικασία αλλά να επιλέγονται προϊστάμενοι κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, διαιωνίζονται τα φαινόμενα ευνοιοκρατίας και συντηρείται η αίσθηση της άδικης και αδιαφανούς διοίκησης στο προσωπικό. Παρότι το θέμα έχει τεθεί και με επερωτήσεις βουλευτών διαφόρων κομμάτων πριν 2 χρόνια (βλ. http://www.syn.gr/gr/keimeno.php?id=22911 και http://www.aftodioikisi.gr/enae/16336) καμία από τις κυβερνήσεις σε αυτά τα 2 χρόνια δεν το ακούμπησε, διότι δεν είχε την πολιτική βούληση να το κάνει και κατά συνέπεια κυριάρχησε η πολιτική ατολμία και το ... βαθύ κράτος. Κάτι που, δυστυχώς, αναμένεται να συμβεί και σε αυτή την καραμπινάτη περίπτωση παρανομίας, μιας και θίγονται τα ρετιρέ του Δημοσίου και τα ... «δικά μας παιδιά».

Πηγή: www.attacktv.gr

Τελευταία ανανέωση ( 04.02.13 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >