PDF Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Administrator   
19.03.07

Η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για το νέο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα [Ν.3528/2007, ΦΕΚ τ. 26Α,/9-2-2007]. Περισσότερα...

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

 

   Αθήνα,   15  Φεβρουαρίου 2007

Αριθμ. Πρωτ.:

ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/οικ.4084

ΠΡΟΣ :

1.     Όλα τα Υπουργεία

Δ/νσεις Διοικητικού

2.     Όλες τις Γενικές & Ειδικές Γραμματείες

Δ/νσεις Διοικητικού

3.     Όλες τις Περιφέρειες

Δ/νσεις Διοικητικού

4.     Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

        Δ/νσεις Διοικητικού

  5.   Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές  

ΚΟΙΝ.: 

1.        Γραφεία Υπουργών & Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

 

 

 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15

                                     06 74, Αθήνα

Τηλ.:       210-3393394, -382, -383,  -379, -3364, -3337

Fax :        210-3393389

 

 

 

 

2.        Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματέων Περιφερειών

3.        Γραφεία Νομαρχών

4.        Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Νέος  Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας

 

 

Σας γνωστοποιούμε ότι την 9η-2-2007 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’) με τον τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

Ο νέος Υπαλληλικός Κώδικας περιλαμβάνει μία σειρά σημαντικών καινοτομιών κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ισότητα και αξιοκρατία σε όλα τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων.

Στο άρθρο 1: προστίθεται στις αρχές της αξιοκρατίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία, που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων, και η αρχή της ισότητας.

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού.

Στο άρθρο 6: απαλείφεται το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού. Ανώτατα όρια ηλικίας διορισμού μπορούν να καθορίζονται με τις οικείες προκηρύξεις, ύστερα από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργάνων στον προγραμματισμό των προσλήψεων

Στο άρθρο 11 παρ. 1: Για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες και τα ν.π.δ.δ. απαιτείται υποχρεωτικώς η γνώμη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Περιουσιακή κατάσταση των δημόσιων υπαλλήλων

Στο άρθρο 28 επανακαθορίζεται ο τρόπος δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους. Οι εν λόγω δηλώσεις συντάσσονται σε ειδικό έντυπο και αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ενώ ο έλεγχός τους ανατίθεται σε υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας

Στο άρθρο 30 η ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας επιτρέπεται για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Διευκολύνσεις για όσους υπηρετούν σε προβληματικές, άγονες και νησιωτικές περιοχές

Στο άρθρο 37 προβλέπεται ότι κώλυμα εντοπιότητας δεν επιτρέπεται να θεσπισθεί για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπηρετούν σε υπηρεσίες που βρίσκονται σε Δήμους ή Κοινότητες άγονων, προβληματικών ή νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατοίκους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Επιμήκυνση της προθεσμίας παραγραφής για αξιώσεις του Δημοσίου κατά υπαλλήλων

Στο άρθρο 38 προβλέπεται ότι η αξίωση του Δημοσίου κατά υπαλλήλων του για αποζημίωση στις περιπτώσεις αστικής ευθύνης παραγράφεται πλέον σε πέντε έτη αντί των δύο ετών που ήδη ισχύουν. Η δε πενταετία αρχίζει αφότου το αρμόδιο όργανο για την υποβολή της αίτησης καταλογισμού έλαβε γνώση της ζημιάς και του λόγου αυτής.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Απλούστευση της διαδικασίας μονιμοποίησης

Στο άρθρο 40 απλουστεύεται η διαδικασία μονιμοποίησης των υπαλλήλων.

Ειδικότερα, η μονιμοποίηση πραγματοποιείται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας, εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. πειθαρχική ποινή, πειθαρχική εκκρεμότητα και δυσμενής έκθεση αξιολόγησης), οπότε για τη μονιμοποίηση αποφαίνεται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΙΣΘΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας στις δημόσιες υπηρεσίες

Στο άρθρο 44 προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, ύστερα από γνώμη της ΑΔΕΔΥ, με το οποίο θα συσταθεί ειδική οργανική μονάδα στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με αρμοδιότητα την εποπτεία και τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Διαδικασία χορήγησης κανονικής άδειας

Στο άρθρο 48 προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι έχουν πλέον δικαίωμα λήψης κανονικής άδειας δύο (2) μήνες μετά το διορισμό τους. Η άδεια αυτή ορίζεται σε δύο ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθμό ημερών άδειας που δικαιούνται με τη συμπλήρωση ενός έτους δημόσιας πραγματικής υπηρεσίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Άδεια σε εργαζόμενους με Η/Υ και άδεια αιμοδοσίας

Στο άρθρο 50 καθιερώνεται η χορήγηση ειδικής άδειας μιας (1) ημέρας ανά δίμηνο σε υπαλλήλους που χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές και απασχολούνται μπροστά σε οθόνη οπτικής απεικόνισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ωρών ημερησίως.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται επίσης η χορήγηση ειδικής άδειας δύο (2) ημερών με πλήρεις αποδοχές στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία ή ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης.

Μέριμνα για την οικογένεια

Στο άρθρο 52 προβλέπεται ότι:

§         Ένας (1) μήνας από την τρίμηνη άδεια που δίδεται στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο μετά την περαίωση της σχετικής διαδικασίας, μπορεί να χορηγηθεί και κατά το διάστημα προ της υιοθεσίας.

§         Για κάθε παιδί, πέραν του τρίτου, η μετά τον τοκετό άδεια (άδεια λοχείας) προσαυξάνεται κατά δύο (2) ακόμη μήνες.

Στο άρθρο 53 προβλέπεται η χορήγηση των διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου και στον πατέρα υπάλληλο.

Ειδικότερα:

§         Αναγνωρίζεται αυτοτελές δικαίωμα χορήγησης της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής τέκνου των εννέα μηνών και στον πατέρα υπάλληλο, εφόσον δεν κάνει χρήση η μητέρα υπάλληλος. Το ίδιο δικαίωμα αναγνωρίζεται και στο μοναδικό γονέα των μονογονεϊκών οικογενειών.

§         Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής ή το χρονικό διάστημα που ο καθένας θα κάνει χρήση.

§         Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος του υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος υπάλληλος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των προβλεπόμενων από τον Κώδικα διευκολύνσεων.

§         Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.

§         Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τις διευκολύνσεις για την ανατροφή τέκνου τις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

Επίσης, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι: 

§         Οι τρεις μήνες της άδειας της παρ. 2 του άρθρου 51 (άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου) χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω.

§         Στην περίπτωση γέννησης τέταρτου τέκνου το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμη έτη.

§         Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο ή η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Όροι χορήγησης των αναρρωτικών αδειών 

Στο άρθρο 55 προβλέπεται ότι σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή, προς αποφυγή καταχρήσεων. Κατά τα ίδια διαστήματα ο υπάλληλος δεν μπορεί να πάρει αναρρωτική άδεια με υπεύθυνη δήλωσή του.

Στο άρθρο 56 προβλέπεται ότι:

§         Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.

§         Αναρρωτική άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) μηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται, αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Παράτασή της ή χορήγηση νέας άδειας εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τμηματικώς, τον ένα (1) μήνα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται, ύστερα από αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωση και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα που δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση λειτουργικότητας του ασθενούς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Έως την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η παράταση ή χορήγηση της συγκεκριμένης αναρρωτικής άδειας θα γίνεται με ειδική αιτιολογημένη απόφαση της οικείας ειδικής υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 167 του Κώδικα (άρθρο 169 παρ. 12).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των υπαλλήλων

Στο άρθρο 58 επαναπροσδιορίζονται οι όροι χορήγησης της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας του υπαλλήλου, καθώς και το ποσοστό προσαύξησης των αποδοχών των υπαλλήλων που την λαμβάνουν. Ειδικότερα, δεν χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αν ο χρόνος υπηρεσίας που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετραπλασίου της χρονικής της διάρκειας. Επίσης η εν λόγω άδεια δεν χορηγείται σε δόκιμους υπαλλήλους.

Όσον αφορά την προσαύξηση των αποδοχών, αυτή προσδιορίζεται στο 20% για τη χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Η προσαύξηση αυτή μπορεί, με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, να ανέλθει έως και το 40%, εάν η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται εκτός της περιοχής του Δήμου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Ηθική αμοιβή ως κίνητρο για τους δημόσιους υπαλλήλους

Στο άρθρο 61 καθιερώνεται η απονομή ηθικής αμοιβής στους υπαλλήλους για πράξεις εξαιρετικές κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, που δεν επιβάλλονται από τα καθήκοντά τους, καθώς και για την κοινωνική τους δράση.

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μετακίνηση

Στο άρθρο 66, παρ. 3 προβλέπεται ότι η μετακίνηση υπαλλήλου που έχει εκδηλώσει σχετική επιθυμία μετακίνησης σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε περιοχή άλλου δήμου ή κοινότητας είναι υποχρεωτική για το οικείο όργανο, εκτός αν αιτιολογημένα λόγοι συμφέροντος της υπηρεσίας δεν το επιτρέπουν.

Στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου  ορίζεται ότι η μετακίνηση υπαλλήλου εκτός νομού ή σε νησί γίνεται με τη διαδικασία της μετάθεσης. Εξαιρούνται τα νησιά που έχουν οδική σύνδεση με χερσαία τμήματα της χώρας.

Μετάθεση

Με το άρθρο 67, παρ. 2 το προνόμιο των πολυτέκνων να μην μετατίθενται χωρίς αίτησή τους επεκτείνεται στα παιδιά των πολυτέκνων, καθώς επίσης και στους τρίτεκνους ή τέκνα αυτών. Όταν όμως πρόκειται για παιδιά τρίτεκνης οικογένειας το προνόμιο το έχει μόνο ένα τέκνο, ενώ όταν και οι γονείς τρίτεκνης οικογένειας είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το προνόμιο το έχουν ή οι γονείς ή ένα τέκνο.

Απόσπαση

Στο άρθρο 68 προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου απόσπασης κατά ένα (1), επιπλέον έτος μετά από σχετική αίτηση του υπαλλήλου (συνολική διάρκεια τρία έτη). Σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη του άρθρου 169, παρ. 8 η σχετική δυνατότητα παράτασης του χρόνου απόσπασης ισχύει και για τις αποσπάσεις που έγιναν με βάση το άρθρο 68 του προϊσχύσαντος Υπαλληλικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Μετατάξεις σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας    

Με το άρθρο 70 ορίζεται ότι για τη μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας απαιτείται να κατέχει ο υπάλληλος τον τίτλο σπουδών του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται, όπως ο τίτλος αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για μετάταξη, προηγούνται αυτοί που κατέχουν τον βασικό τίτλο σπουδών και ακολουθούν οι υποψήφιοι που κατέχουν επικουρικό προσόν διορισμού όπως αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία με επικουρικό προσόν διορισμού είναι δυνατή και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την κάλυψη της θέσης. 

Μετατάξεις από φορέα σε φορέα

Με το άρθρο 71 επιτρέπονται οι μετατάξεις από Υπουργείο σε Υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αντιστρόφως. Στην εφαρμογή του εν λόγω άρθρου δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού (Υ.Κ. άρθρο 2, παρ. 2).

Ο οικείος φορέας υποχρεούται να προβεί σε σχετική ανακοίνωση, η οποία, προς ενίσχυση της διαφάνειας, αποστέλλεται σε όλα τα Υπουργεία, τα οποία την κοινοποιούν σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στην ανακοίνωση ορίζεται η αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Οι θέσεις που καλύπτονται με μετάταξη ανακοινώνονται και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Μετατάξεις σε παραμεθόριες περιοχές

Στο άρθρο 72 προβλέπεται το δικαίωμα μετάταξης σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών με υποχρέωση παραμονής μία δεκαετία. Προκειμένου περί υπαλλήλου που αποκτά την ιδιότητα του πολυτέκνου μετά την μετάταξη, ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής του μειώνεται από δέκα (10) έτη σε έξι (6) έτη.

Διαδικασία μετατάξεων

Με το άρθρο 73 τίθεται προθεσμία εξέτασης των σχετικών αιτήσεων μετάταξης από τη διοίκηση. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι αιτήσεις εισάγονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους και, εφόσον πρόκειται για μετάταξη από φορέα σε φορέα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 71, εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας που θέτει η σχετική ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιούνται οι θέσεις. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υποχρεούται να αποφανθεί εντός 2 μηνών το αργότερο.

Πράξη μετάταξης

Στο άρθρο 74 προβλέπεται ότι τα αρμόδια όργανα μπορούν ν’ αρνηθούν την εκτέλεση των αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων για μετάταξη υπαλλήλων για λόγους νομιμότητας, στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΚΛΑΔΟΙ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων

Στο άρθρο 80 καθιερώνεται ως εισαγωγικός βαθμός για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σπουδών ο βαθμός Γ αντί του βαθμού Δ’ που ισχύει σήμερα. Δηλαδή επιταχύνεται η εξέλιξη τους κατά δύο (2) χρόνια εξ αυτού του λόγου.

Όσον αφορά τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και της Εθνικής Σχολής Τοπικής αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) διατηρείται   ο εισαγωγικός βαθμός Β΄. Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α.  υπολογίζεται ως πλεονάζων στο βαθμό Β΄ και για τους αριστούχους προσμετράται ένα επιπλέον έτος στον ίδιο βαθμό.

Στις περιπτώσεις που ισχύουν αθροιστικά οι ιδιότητες του αποφοίτου Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α. και του κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση.

Στο άρθρο 82 προβλέπεται η μείωση του χρόνου προαγωγής στους ενιαίους βαθμούς για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ συνολικά κατά δύο (2) έτη. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής προάγονται πλέον στο βαθμό Α’ σε 15 έτη αντί των 17 ετών που απαιτείτο. Επίσης, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους και διδακτορικού διπλώματος, ο χρόνος που απαιτείται για την βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται κατά δύο έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Με το άρθρο 85 καθιερώνεται νέο, αντικειμενικό σύστημα επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων που θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2008 (άρθρο τρίτο).

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνονται αντικειμενικά  κριτήρια τα οποία  βασίζονται στα επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα, στην εργασιακή-διοικητική εμπειρία και στις ικανότητες-δεξιότητες των υπαλλήλων τα οποία αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων μορίων.

Ειδικότερα θεσμοθετούνται τρεις ομάδες κριτηρίων:

Η πρώτη περιλαμβάνει αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν στα επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα (π.χ. οι βασικοί τίτλοι σπουδών, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι και η γνώση ξένων γλωσσών χωρών τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τρίτων χωρών, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η αποφοίτηση από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας και τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, καθώς και η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται είτε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είτε από άλλες σχολές του δημοσίου ή επιμόρφωση που παρέχεται από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης).

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει κριτήρια που αφορούν την εργασιακή-διοικητική εμπειρία (π.χ. ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου και ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας).

Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει κριτήρια που αφορούν στις ικανότητες-δεξιότητες (π.χ. η υπηρεσιακή αξιολόγηση της τελευταίας πενταετίας των υπαλλήλων στα ζητήματα της γνώσης του αντικειμένου της υπηρεσίας, των διοικητικών ικανοτήτων, του ενδιαφέροντος και της δημιουργικότητας, των υπηρεσιακών σχέσεων και της συμπεριφοράς, καθώς και της αποτελεσματικότητας, οι ειδικές δραστηριότητες που αφορούν τις συγγραφικές εργασίες, ανακοινώσεις–εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ. που είναι συναφείς με τα αντικείμενα της υπηρεσίας ή της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα, η εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων και η ηθική αμοιβή του επαίνου).

Επιπλέον, προβλέπεται για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης η συνέντευξη, στόχος της οποίας είναι αποκλειστικώς η διαμόρφωση γνώμης για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την εν γένει καταλληλότητα των υπαλλήλων ως προς την άσκηση των καθηκόντων του προϊσταμένου οργανικής μονάδας. Το άθροισμα της βαθμολογίας της συνέντευξης για μεν τους Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης έχει υπολογισθεί να μην υπερβαίνει το 12,5% της προβλεπόμενης συνολικής βαθμολογίας του υποψηφίου, για δε τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης το 7% αντίστοιχα, ώστε το κύριο βάρος της επιλογής να παραμένει στα αντικειμενικά κριτήρια.

Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων

Στο άρθρο 86 προβλέπεται αναλυτικά η διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων. Ειδικότερα:

Για την επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων καθιερώνεται νέα διαδικασία, σύμφωνα με την οποία η επιλογή γίνεται ύστερα από προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για ν.π.δ.δ. του Υπουργού που εποπτεύει. Με την προκήρυξη αυτή προσδιορίζονται τόσο οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, όσο και οι όροι συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Για πρώτη φορά μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τους υπαλλήλους του οικείου Υπουργείου και υπάλληλοι άλλων Υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον, φυσικά, έχουν τα προσόντα.

Βαθμολογική ένταξη

Με το άρθρο 98 αναγνωρίζεται πλέον  για την εξέλιξη του υπαλλήλου η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υπηρεσίες των κρατών - μελών αυτής, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους λοιπούς υπαλλήλους που υπηρετούν στις ημεδαπές δημόσιες υπηρεσίες.

Επίσης, η βαθμολογική ένταξη γίνεται πλέον ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι και τον τελευταίο ενιαίο βαθμό.

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

Πειθαρχικά παραπτώματα

Στο άρθρο 107 καθιερώνονται ρητώς ως πειθαρχικά παραπτώματα η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας και χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα σώματα και υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου.

Καθιερώνεται επίσης ως ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες καθώς και η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας και χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα σώματα και υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Πειθαρχικώς προϊστάμενοι

Στο άρθρο 117 θεσπίζεται το δικαίωμα άσκησης πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης επί των υπαλλήλων του Δημοσίου και των νπ.δ.δ. για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους, μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και μη εφαρμογή των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας διατάξεων.

Την ίδια πειθαρχική εξουσία δύναται να ασκεί ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στους υπαλλήλους των ΚΕΠ για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα.

Λοιπές πειθαρχικές κυρώσεις

Στο άρθρο 118 καθιερώνεται η δυνατότητα του προϊσταμένου Διεύθυνσης να επιβάλλει την ποινή του προστίμου έως και το ένα έκτο των μηνιαίων αποδοχών.

Στο άρθρο 142 προβλέπεται η αύξηση του χρόνου των ημερών για την άσκηση της ένστασης κατά πειθαρχικής απόφασης, σε 30 ημέρες αντί των 20 που ίσχυε με τον προηγούμενο Υπαλληλικό Κώδικα.

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Υπηρεσιακά συμβούλια

Στο άρθρο 159 επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων. Ειδικότερα, ως πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται μόνιμος υπάλληλος, ο οποίος επιλέγεται μεταξύ πέντε εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης. Τα λοιπά δύο (2) τακτικά μέλη ορίζονται από μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α’ και ενός τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου αυτού (άρθρο 169)  θέτουμε υπόψη σας οδηγίες για τις άμεσες ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί η Διοίκηση κατά την πρώτη εφαρμογή του Κώδικα, με σκοπό την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς που θα διέπει την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου:

1.  Αυτοδίκαιη κατάταξη των υπαλλήλων της κατηγορίας ΤΕ και των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ κατόχων διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

Με τις διατάξεις του άρθρου 82 ανακαθορίζεται η βαθμολογική κλίμακα των υπαλλήλων της κατηγορίας ΤΕ. Ο απαιτούμενος πλέον χρόνος προαγωγής στον καταληκτικό βαθμό Α΄ της κατηγορίας ΤΕ μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη.

Έτσι η νέα βαθμολογική κλίμακα περιλαμβάνει πέντε (5) βαθμούς οργανικώς ενιαίους μεταξύ τους, που κατανέμονται κατά κατηγορία προσωπικού ως εξής:

Βαθμολογική

Κλίμακα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΕ

ΔΕ

ΤΕ

ΠΕ

Χρόνος προαγωγής

Χρόνος προαγωγής

Χρόνος προαγωγής

Χρόνος προαγωγής

Ε

2 έτη

-

-

-

Δ

10 έτη

2 έτη

2 έτη

2 έτη

Γ

10 έτη

9 έτη

7 έτη

5 έτη

Β

-

8 έτη

6 έτη

6 έτη

Α

-

-

-

-

Επιπλέον με τις  διατάξεις των άρθρων 80 παρ. 4 και 82 παρ. 3 εισάγονται οι  εξής ρυθμίσεις όσον αφορά στη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων:

·         Ο εισαγωγικός βαθμός για τους υπαλλήλους κατόχους διδακτορικού διπλώματος είναι ο βαθμός Γ΄ και ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη, εξ αυτού του λόγου.

·         Ο εισαγωγικός βαθμός για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) είναι ο βαθμός Β΄. Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α. υπολογίζεται ως πλεονάζων στο Β΄ βαθμό και για τους αριστούχους προσμετράται ένα επιπλέον έτος στον βαθμό αυτό.

·         Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται κατά δύο (2) έτη.

·         Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα η μείωση του χρόνου στη  βαθμολογική του εξέλιξη δεν γίνεται αθροιστικά.

·         Στις περιπτώσεις που ισχύουν αθροιστικά οι ιδιότητες του αποφοίτου της Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α. και του κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση.

Με βάση τα ανωτέρω οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού πρέπει να προβούν στην έκδοση διαπιστωτικών πράξεων αυτοδίκαιης κατάταξης των υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ και των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος σύμφωνα με τη νέα βαθμολογική κλίμακα, τον απαιτούμενο χρόνο εξέλιξης και τον αντίστοιχο εισαγωγικό βαθμό. Τυχόν πλεονάζων χρόνος λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό κατάταξης. 

Οι ως άνω διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.     Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων:

Για τους υπηρετούντες κατά την δημοσίευση του παρόντος προϊσταμένους οργανικών μονάδων διευκρινίζονται τα εξής:

α)

οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3260/2004 συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, μέχρι τη λήξη της θητείας για την οποία έχουν επιλεγεί.

β)

οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων που δεν έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3260/2004, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την τυχόν επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.  Όσες υπηρεσίες δεν έχουν προβεί στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων με τις διατάξεις του ν. 3260/2004, οφείλουν να το πράξουν άμεσα.

3.     Υπηρεσιακά συμβούλια

Τα μέλη των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του νέου Υπαλληλικού Κώδικα υπηρεσιακών συμβουλίων, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως τη λήξη της θητείας τους.

Όσες υπηρεσίες δεν έχουν προχωρήσει στην ανασυγκρότηση και τον ορισμό των μελών των υπηρεσιακών τους συμβουλίων μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Υ.Κ., θα προχωρήσουν στην ανασυγκρότηση αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 160 του νέου Υ.Κ.

Κατά τον ορισμό των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, εφιστούμε την προσοχή σας στην διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 160, σύμφωνα με την οποία σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο ο αριθμός των οριζομένων από την υπηρεσία μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το 1/3 των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1).

 Έτσι, στα υπηρεσιακά συμβούλια το κάθε φύλο θα πρέπει να εκπροσωπείται σε αυτά από δύο τουλάχιστον πρόσωπα στο σύνολο των τακτικών και αναπληρωματικών μελών. Το ένα εκ των δύο ως άνω οριζομένων μελών, πρέπει υποχρεωτικώς να οριστεί ως τακτικό μέλος προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης και να δοθεί η δυνατότητα έμπρακτης συμμετοχής και των δύο φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στις τελικές και μεταβατικές διατάξεις  (άρθρα 168,169),  προβλέπονται τα εξής:

α)

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994 και οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθ. 10 του ν. 3051/2002 για μετατάξεις σε παραμεθόριες περιοχές υπαλλήλων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 168 παρ. 1,2).

β)

Εκκρεμείς διαδικασίες μετατάξεων ολοκληρώνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν αποφανθεί τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια (άρθρο169 παρ. 5).

γ

Η δυνατότητα παράτασης της απόσπασης κατά ένα (1) χρόνο, μετά από αίτηση του υπαλλήλου ισχύει και για τις αποσπάσεις που έγιναν με βάση το άρθρο 68 του προϊσχύσαντος Υπαλληλικού Κώδικα άρθρο (169 παρ.8).

                                                               

 Ο Υπουργός

 

                     Προκόπιος Παυλόπουλος 

Εσωτερική διανομή :

- Γραφείο κ. Υπουργού  

- Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α.  

- Γραφείο κ.κ. Γενικών Γραμματέων ΕΣ.Δ.Δ.Α.

-    Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντριών ΕΣ.Δ.Δ.Α.

-    Δ/νση Διοικητικού Γ.Γ.Δ.Δ.Η.Δ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία ανανέωση ( 19.03.07 )
 
< Προηγ.