Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Administrator   
17.09.21

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4829/2021 ΦΕΚ 166/Α/10-9-2021

ΆΡΘΡΟ 20

-----

Υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που ανήκουν οργανικά σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με απόσπαση βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις διατάξεις των παρ. 1-9 του παρόντος, δύνανται, με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να μεταταγούν στον φορέα που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση λήξης της διάρκειας απόσπασης πριν την έκδοση της πράξης μετάταξης, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως την έκδοση της τελευταίας. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω διαδικασία μετάταξης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ή να έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης του υπαλλήλου. Από την ως άνω ρύθμιση περί δυνατότητας μετάταξης εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, όλο το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης ανεξαρτήτως κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας, κατέχοντες μόνιμη ή προσωρινή θέση ή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, καθώς και οι υπάλληλοι του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 36 του ν. 4778/2021 (Α’ 26). Η δαπάνη μισθοδοσίας των κατά τα ως άνω μετατασσομένων καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 4440/2016. Ειδικά για τις περιπτώσεις μετατάξεων από φορείς εκτός σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης, εφαρμογή έχει η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4440/2016. Οι εν λόγω μετατάξεις εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δημοσίου. Οι μετατασσόμενοι κατά την παρούσα παράγραφο διατηρούν όλα τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα βάσει της θέσης που κατείχαν στους φορείς προέλευσής τους. Το μισθολογικό καθεστώς των μετατασσόμενων υπαλλήλων ρυθμίζεται από τις ειδικότερες μισθολογικές ρυθμίσεις που ισχύουν στον φορέα υποδοχής, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε αυτόν, καθώς επίσης και του χρόνου υπηρεσίας που έχει νομίμως αναγνωριστεί από τον φορέα προέλευσης. Στους μετατασσόμενους κατά την παρούσα παράγραφο εξακολουθεί να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κενή οργανική θέση προς μετάταξη ή δεν υποβάλλεται αίτηση μετάταξης, εφαρμόζεται η περ. γ’.

Τελευταία ανανέωση ( 17.09.21 )
 
Επόμ. >