Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Administrator   
26.05.16


Η μεγάλη ληστεία της Ειδικής Προσαύξησης

Πέρα των υπολοίπων στα οποία έχουμε ήδη αναφερθεί (μεγάλες αυξήσεις εισφορών, κλοπή αποθεματικών, μειώσεις συντάξεων, αναδρομικά κλπ) που έφερε η ψήφιση του πρόσφατου αντιασφαλιστικού Ν.4387/16, εξελίσσεται σε συνέχειες μια παράλληλη εγκληματική ενέργεια σε βάρος της ασφάλισης των μηχανικών. Η διαδικασία κατάργησης από 1/1/2016, του κλάδου της Ειδικής Προσαύξησης.

Με προχθεσινή τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο της Κυριακής, ορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού της δικαιούμενης προσαύξησης της Κύριας σύνταξης που αναλογεί στην καταργούμενη Ειδική Προσαύξηση (πλέον δε θα αποτελεί αυτοτελή δεύτερη σύνταξη αλλά θα προσαυξάνει ελάχιστα την κύρια σύνταξη).

Θυμίζουμε ότι η Ειδική Προσαύξηση αποτελεί συνέχεια του Ειδικού Λογαριασμού Πρόσθετων Παροχών και θεσμοθετήθηκε με το Ν. 3518/2006 από την 1/1/2007 κληρονομώντας τον αντίστοιχο χρόνο ασφάλισης που είχε διανυθεί σε αυτόν

Το ποσό εισφοράς στην ΕΠ ορίσθηκε στο 12% της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας (693 €) για 5 χρόνια και αναπροσαρμογή του στο 20% μετά (αναπροσαρμογή η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τροπολογία που προστέθηκε στο νόμο της Κυριακής το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι 0,075% για κάθε 1% για το οποίο καταβαλλόντουσαν εισφορές. 

10. Στο άρθρο 94 παράγραφος 4 του ν. 4387/2016 (Α'85) τα εδάφια 3 και 4 αντικαθίστανται ως εξής:
«Για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του 
ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, η επιπλέον παροχή θα υπολογίζεται, για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς, με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις των άρθρων 8,14, 28 και 33 εφαρμόζονται αναλόγως.»

Με βάση τα παραπάνω:

Ετήσιο ποσοστό Αναπλήρωσης: 12 Χ 0,075% = 0,9%

Συνεπώς :

για 20 χρόνια: 20 Χ 0,9% = 18%

Προσδοκόμενη προσαύξηση σύνταξης λόγω ΕΠ: 18% Χ 700 € = 126 €

για 25 χρόνια: 25 Χ 0,9% = 22,5%

Προσδοκόμενη προσαύξηση σύνταξης λόγω ΕΠ: 22,5% Χ 700 € = 157,5 €

για 30 χρόνια: 30 Χ 0,9% = 27%

Προσδοκόμενη προσαύξηση σύνταξης λόγω ΕΠ: 27% Χ 700 € = 189 €

για 35 χρόνια: 35 Χ 0,9% = 31,5%

Προσδοκόμενη προσαύξηση σύνταξης λόγω ΕΠ: 31,5% Χ 700 € = 220,5 €

για 40 χρόνια: 40 Χ 0,9% = 36%

Προσδοκόμενη προσαύξηση σύνταξης λόγω ΕΠ: 36% Χ 700 € = 252 €

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.3518/06 η Ειδική Προσαύξηση έδινε 1,33 Χ (το αντίστοιχο ποσό της Κύριας Σύνταξης για τα ίδια χρόνια), δηλαδή για 35 χρόνια 1185 €.

2.α) Το ποσό της ειδικής προσαύξησης προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ = 1,33 Χ Β Χ

40-Δ

40

όπου Σ είναι το ύψος της ειδικής προσαύξησης, Β το ύψος του ποσού της κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μέχρι 31.12.1992 (παλαιού ασφαλισμένου) για ίσο χρόνο ασφάλισης με το διανυθέντα στην ειδική προσαύξηση και Δ ο διανυθείς χρόνος ασφάλισης σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, μετά την υπαγωγή στην κύρια ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..

Συνεπώς προκύπτει μια επί της ουσίας εξαφάνιση της δεύτερης σύνταξης (Ειδική Προσαύξηση) η μείωση της οποίας για 35 χρόνια συνεχούς ασφάλισης που προσεγγίζει το 81% (από 1185 στα 220€ μηνιαίως)... Επιπρόσθετα δημιουργεί τεράστιες ανισότητες μεταξύ των ήδη συνταξιούχων και όσων πρόκειται να βγουν στη σύνταξη...Είναι προφανές ότι αυτό δε μπορεί να γίνει ανεκτό και οφείλουμε να κινηθούμε με κάθε τρόπο για την κατάργηση του.

Οι μετά το 1993 συνάδελφοι εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην Ειδική Προσαύξηση από 1/1/2007 εφόσον τηρούσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Άνω των 35 ετών και
  • Πάνω από δέκα έτη ασφαλισμένοι

Όλοι συνεπώς οι "νέοι ασφαλισμένοι" μέχρι την κατάργηση της Ειδικής Προσαύξησης (1/1/2016), δεν έχουν συμπληρώσει δεκαετία στον κλάδο, οπότε οι εισφορές που έχουν καταβάλλει κινδυνεύουν να εξανεμισθούν.

Για το λόγο αυτό και η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ έχει θέσει το θέμα της επιστροφής τους ως «αχρεωσθήτως καταβληθέντες» στους δικαιούχους.

Επιστροφή επίσης πρέπει να υπάρξει και για τις εισφορές Ειδικής Προσαύξησης (84 € το μήνα) που έχουν καταβληθεί από τους μισθωτούς μηχανικούς από 1/1/2016 και να σταματήσει άμεσα η παρακράτηση του από τις υπηρεσίες. 

Είναι τέλος αδιανόητο να ζητούνε αναδρομικά οι αυξήσεις εισφορών για τον κλάδο Ειδικής Προσαύξησης από το 2011, όπως πρόσφατα αποφάσισε η ΔΕ του ΕΤΑΑ, για έναν κλάδο ασφάλισης ο οποίος μόλις καταργήθηκε...

 

Πετρόπουλος Δημήτρης

 

Γεν. Γραμ. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣΤελευταία ανανέωση ( 26.05.16 )
 
Επόμ. >