Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Administrator   
27.11.15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΜΗΜΑ I 
ΠΡΑΞΗ 122/2015 
(σε συμβούλιο)

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος, Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Μαρία Αθανασοπούλου και Δημήτριο Ταακανίκα (εισηγητή) και τους Παρέδρους Λήδα Χαραλαμπίδου και Αγγελική Κέντρου, που μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο.

Συνεδρίασε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 20 Οκτωβρίου 2015, με την παρουσία της Γραμματέως του Τμήματος Θεοδώρας Τακιτζίδου.

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 16.9,2015 (που κατατέθηκε στην Υπηρεσία Eπιτρόπου του Eλ, Συν, στο Ν. Δωδεκανήσου με αρ. πρωτ. 61753/17.9.2015) αίτηση του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «XXX», που εδρεύει στη XXX και εκπροσωπείται νόμιμα.

Με την αίτηση αυτή επιδιώκεται η ανάκληση της 135/2015 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ακουσε την εισήγηση του Συμβούλου Δημητρίου Τσακανίκα

Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Και αφού έλαβε υπόψη

Την 121/8.10.2015 γνώμη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, με την οποία προτείνεται η παραπομπή της υπόθεσης στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου λόγω μείζονος σπουδαιότητας.

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Με την κρινόμενη αίτηση ζητείται παραδεκτός, κατ' άρθρο 32 παρ, 6 του ν. 4129/2013, η ανάκληση της 135/2015 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκαν, ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, μη θεωρητέα τα 38 και 39, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του ως άνω Δήμου, συνολικού ποσού 191.06, που αφορούν στην καταβολή σε υπαλλήλους του αναλογίας της παροχής του άρθρου 29 παρ. 2 του ν, 4024/2011, ήτοι της διαφοράς από τη μείωση των αποδοχών τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% λόγω της εφαρμογής του μισθολογίου (υπερβάλλουσα μείωση), με την αιτιολογία ότι η καταβολή της ανωτέρω διαφοράς στους συγκεκριμένους υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάχθηκαν στο Δήμο ΧΧΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 22 του ν. 3845/2010.

IΙ. Με το άρθρο 2 του ν3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», (ΦΕΚ 212 Α') προστέθηκαν παράγραφοι 17 έως 22 στο άρθρο 3 του ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α' 65), και ορίστηκε ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 22, η ισχύς της οποίας άρχισε από 1.1,2011, ότι όσοι υπάλληλοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα (η έννοια του οποίου ορίζεται στην περίπτωση 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995) σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται μόνον το σύνολο τον αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν, ενώ κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται και αποδοχές που έχουν καταβληθεί ως προσωπική διαφορά μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου αυτής δεν αναζητούνται. Εξάλλου, με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 θεσπίστηκε νέο μισθολόγιο για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ, του οποίου σημαντική παράμετρος ήταν τα πάσης φύσεως επιδόματα (βλ. εισηγητική έκθεση του μεταγενέστερου νόμου 4024/2011). Επακολούθησε η δημοσιονομική κρίση στη χώρα, για την αντιμετώπιση της οποίας ελήφθησαν μέτρα, όπως η μείωση με το ν.3 833/2010 των αποδοχών και ειδικότερα των επιδομάτων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Στη συνέχεια, στον ανωτέρω νόμο 3845/2010, με τον οποίο επήλθε περαιτέρω μείωση των επιδομάτων κατά 8%, προσαρτήθηκε ως παράρτημα το «Μνημόνιο Συνεννόησης», που υπογράφτηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο οποίο προβλεπόταν ότι πριν την καταβολή των δόσεων του δανείου προς την Ελλάδα συντάσσεται έκθεση συμμόρφωσης προς τα απαιτούμενα για την αντιμετώπιση της κατάστασης μέτρα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η μείωση του μισθολογίου (υπαλλήλων). Στη συνέχεια εκδόθηκε ο ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α' σκοπός του οποίου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του, είναι η καθιέρωση νέου Ενιαίου Μισθολογίου - Βαθμολογίου, που αφορά όλους τους υπαλλήλους (πλην ορισμένων ειδικών κατηγοριών που εξαιρούνται των ρυθμίσεων του), ενόψει των ιδιαιτέρων δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας. Με το νέο μισθολόγιο ο νομοθέτης διαπιστώνοντας, μεταξύ άλλων προβλημάτων, ότι το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς στηριζόταν σε ένα σύστημα επιδομάτων πολύπλοκο και κατακερματισμένο, και εν τέλει υπερβολικό, στόχευσε, πέραν της εξοικονόμησης πόρων, στη θεραπεία και στον εξορθολογισμό της υφιστάμενης κατάστασης, αναφορικά με τις οικονομικές απολαβές των υπαλλήλων, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η εμφάνιση ανισότητας μεταξύ των αμοιβών, που χορηγούνται από κάθε υπουργείο/φορέα, τόσο ως προς το ύψος αυτών» όσο και ως προς τα κριτήρια που λαμβάνονταν υπόψη για τη χορήγηση τους. Προς επίτευξη των ανωτέρω στόχων θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου αυτού σύστημα βαθμολογικής κατάταξης και εξέλιξης των υπαλλήλων, με πρόβλεψη έξι βαθμών και ορισμένων προϋποθέσεων που λαμβάνονται υπόψη για την εξέλιξη των υπαλλήλων στους βαθμούς αυτούς, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 12 θεσπίζεται σύστημα μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων, με την καθιέρωση μισθολογικών κλιμακίων σε κάθε βαθμό, στους οποίους βαθμούς και κλιμάκια, σύμφωνα με το άρθρο 28, κατατάσσονται οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011. Πέραν ταυ βασικού μισθού κάθε βαθμού, που ορίζεται στο άρθρο 13, με τα άρθρα 15 έως 19 έχει προβλεφθεί η χορήγηση μόνο τριών επιδομάτων και επιδόματος θέσης ευθύνης, καθώς και κινήτρου επίτευξης στόχων και κινήτρου επίτευξης δημοσιονομικών στόχων. Λόγω της κατάργησης των περισσοτέρων επιδομάτων του προγενέστερου μισθολογικού καθεστώτος και της καθιέρωσης νέων βασικών μισθών, στις περισσότερες περιπτώσεις των υπαλλήλων επήλθε μείωση των αποδοχών που ελάμβαναν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του VJ205/2003, Ως προς το ζήτημα αυτό, στο άρθρο 29 του ν. 4024/2011 ορίστηκε ότι: « 1. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού... 2. Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μεγαλύτερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται ως εξής: α)...... γ). Εφόσον προκύπτει μείωση η οποία είναι μεγαλύτερη κατά ποσοστό του 25% των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, «χωρίς στην ανωτέρω σύγκριση να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα θέσης ευθύνης» (η εντός εισαγωγικών φράση προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 3 της Γ1ΝΠ 16/16.12.2011, ΦΕΚ Α' 262, και ισχύει από τότε που ίσχυσε ο ν.4024/2011), η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής; α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών το οποίο αρχίζει ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου», ενώ με την παρ.2 της υποπαρ. Γ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016-επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016», (ΦΕΚ Α' 222/12.11.2012) ορίζεται ότι: «Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2016, η εφαρμογή των διατάξεων ... της περίπτωσης β’ του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 29 του v.4024/2011 (Λ' 226). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν από 31.10.2012». Εξάλλου στο άρθρο 14 του νόμου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α'), ορίζεται ότι οι μηνιαίες αποδοχές κάθε υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 15,17, 18, 19 και 29.

IIΙ. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι σε όσες περιπτώσεις υπαλλήλων, λόγω της υπαγωγής τους στις μισθολογικές διατάξεις του ν.4024/2011 προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μειωμένες σε ποσοστό άνω του 25%, σε σύγκριση με τις αποδοχές που λάμβαναν τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του, (1.11.2011, άρθρο 32 παρ. 4 του ν.4024/2011) η μείωση αυτή επιβάλλεται στις αποδοχές τους άμεσα με την έναρξη εφαρμογής του νέου μισθολογίου, ενώ η μείωση που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό ορίστηκε αρχικά ότι θα έπρεπε να επιβληθεί κατά τα προαναφερθέντα χρονικά σημεία, σε τρία στάδια μέχρι την 1.11.2014. Δεδομένου ότι με τις μεταγενέστερες διατάξεις της παρ. της υποπαρ. Γ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 ανεστάλη η εφαρμογή της μείωσης μέχρι 31.12.2016, η υπερβάλλουσα αυτή διαφορά μεταξύ των αποδοχών που οι υπάλληλοι ελάμβαναν με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς και εκείνων που έπρεπε να λαμβάνουν με τις νέες μισθολογικές διατάξεις του ν.4024/2011, άνω του ποσοστού του 25%, εξακολούθησε να καταβάλλεται με τις αποδοχές τους και μάλιστα ορίστηκε ρητά με τις διατάξεις του ν.4111/2013, που τροποποίησε το άρθρο 14 από την έναρξη της ισχύος του, ότι αποτελεί μέρος των αποδοχών των υπαλλήλων (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταβολής της), Περαιτέρω, με τις προαναφερθείσες και προγενέστερες του ν.4024/2011 διατάξεις του ν.3845/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με το ν.3899/2010, ρυθμίστηκε το ζήτημα της καταβολής των αποδοχών των μετατασσόμενων από 1.1.2010 και εφεξής, από φορέα σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και ορίστηκε ότι οι υπάλληλοι αυτοί δικαιούνται μόνο το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο ν.π,δ.δ, από το οποίο μετατάχθηκαν. Ο νομοθέτης αποσκοπώντας προφανώς στη μείωση του μισθολογικού κόστους όρισε ότι δεν επιτρέπεται η διατήρηση προσωπικής μισθολογικής διαφοράς στις περιπτώσεις των μετατάξεων υπαλλήλων, διαφοροποιούμενος ως προς το θέμα αυτό από προγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες. Στην έννοια δε της ανωτέρω προσωπικής μισθολογικής διαφοράς, η οποία σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 22 του ν. 3845/2010 δεν διατηρείται σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλων από οποιονδήποτε φορέα σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, υπάγεται κατ' αρχήν και η προβλεπόμενη στο άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση, δεδομένου ότι αυτή μετά την 1.11.2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011) δεν έχει περικοπεί, αλλά εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι 31.12.2016 αποτελώντας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4024/2011, τμήμα των μηνιαίων αποδοχών που λάμβαναν οι υπάλληλοι στην προηγούμενη θέση τους. Πλην, όμως, πρέπει να γίνει δεκτό, ενόψει και του σκοπού της ως άνω διάταξης του άρθρου 3 παρ, 22 του ν. 3845/2010, που μεταξύ άλλων θεσπίστηκε αφενός για να αποτραπεί η καταβολή υψηλών αποδοχών, ως προσωπική διαφορά, σε υπαλλήλους που μετατάσσονται σε θέσεις που δεν δικαιολογούν αντίστοιχου επιπέδου αποδοχές, αφετέρου για να διασφαλιστεί η ίση μισθολογική μεταχείριση των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία κατά τρόπο ώστε όταν παρέχουν ίσης αξίας εργασία να αμείβονται με ίσες απολαβές, ότι, οι, κατά τα ανωτέρω μετατασσόμενοι υπάλληλοι δικαιούνται να λάβουν τόσο ποσό υπερβάλλουσας μείωσης όσο δικαιούνται και οι υπάλληλοι της θέσης του φορέα υποδοχής με τα ίδια έτη υπηρεσίας που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, στην περίπτωση που στη θέση του φορέα προέλευσης δικαιούνταν μεγαλύτερο ποσό, με συνέπεια να χάνουν το υπερβάλλον ποσό, καθόσον αυτό αποτελεί μη διατηρητέα προσωπική διαφορά κατά την έννοια των προαναφερθεισών διατάξεων του ν. 3845/2010. Τούτο, διότι η απώλεια όλου του ποσού της υπερβάλλουσας μείωσης από τους ανωτέρω υπαλλήλους θα αποτελούσε εξαιρετικά άδικη συνέπεια της μετάταξης ή μεταφοράς τους ενώ, συγχρόνους, 0α αντέβαινε τόσο στο γράμμα όσο και στο σκοπό των διατάξεων των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 22 του ν. 3845/2010, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι αυτοί δεν θα ελάμβαναν το σύνολο των αποδοχών που δικαιούνται οι υπάλληλοι αντίστοιχης κατηγορίας και θέσης του φορέα υποδοχής - στις οποίες περιλαμβάνεται η υπερβάλλουσα μείωση - με συνέπεια την άνιση μισθολογική μεταχείρισή τους έναντι των υπαλλήλων αυτών,' όσο και στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, με τις οποίες προβλέφθηκε μεταβατικό καθεστώς σταδιακής μισθολογικής προσαρμογής των αποδοχών των υπαλλήλων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των άλλων νπδδ με σκοπό την ομαλοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων από την μεγάλη μείωση των αποδοχών τους που προκάλεσε η υπαγωγή τους στις μισθολογικές ρυθμίσεις του νόμου αυτού. Εξάλλου, η άνιση μισθολογική μεταχείριση, που προκαλείται από την αντίθετη ερμηνευτική άποψη, η οποία συνηγορεί υπέρ της ολοσχερούς απώλειας της υπερβάλλουσας μείωσης που λάμβανε προηγουμένως ο μεταταχθείς υπάλληλος στο φορέα προέλευσης, δεν παρίσταται δικαιολογημένη, ούτε στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, σύμφωνα με τις οποίες «το μεταταγέν βάσει των διατάξεων αυτών προσωπικό δεν δύναται να χαρακτηριστεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεως του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας», αφού σκοπός των διατάξεων αυτών ήταν η κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, μέσω εξορθολογισμού της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού της (βλ. την επί του ως άνω άρθρου εισηγητική έκθεση του νόμου) και όχι η προνομιακή μεταχείριση των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν έναντι των λοιπών υπαλλήλων του φορέα υποδοχής, ώστε να δικαιολογείται η δυσμενέστερη μισθολογική μεταχείριση των πρώτων σε σχέση με τους δεύτερους.

IV. Στην υπό κρίση υπόθεση, όπως έγινε δεκτό με την προσβαλλόμενη Πράξη, προκύπτει ότι, με τις 691 και 692/03,04.2014 αποφάσεις του Δημάρχου ΧΧΧ (ΦΕΚ ΧΧΧ/ΧΧΧ), οι οποίες εκδόθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013, όπως ισχύουν, μετατάχθηκαν σε κενές οργανικές θέσεις στο Δήμο ΧΧΧ οι ΧΧΧ, πρώην υπάλληλος του Δήμου ΧΧΧ, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό Ε', και ΧΧΧ, πρώην υπάλληλος του Δήμου ΧΧΧ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό ΣΤ. Οι ανωτέρω εμφανίστηκαν στην νέα υπηρεσία τους στις 10.6.2014, μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα ενός μηνός, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Από την προηγούμενη υπηρεσία τους, οι ανωτέρω ελάμβαναν την παροχή του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (διαφορά μείωσης αποδοχών υπερβάλλουσα του 25%), ανερχόμενη για τον πρώτο στο ποσό των 110,50 ευρώ και για τον δεύτερο σε 225,67 ευρώ ενώ για την καταβολή της αναλογίας του ποσού της διαφοράς αυτής στους ανωτέρω και συγκεκριμένα στον ΧΧΧ ποσό 89,34 ευρώ και στον ΧΧΧ ποσό 101,72 εκδόθηκαν τα επίμαχα 38 και 39, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του ανωτέρω Δήμου. Με την υπό ανάκληση Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα τούτο κρίθηκε ότι οι εντελλόμενες με τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα δαπάνες δεν είναι νόμιμες με την αιτιολογία ότι η παροχή του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (υπερβάλλουσα μείωση) αποτελεί μέρος των αποδοχών της θέσης προέλευσης των προαναφερόμενων υπαλλήλων, η οποία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 22 του ν. 3845/2010, ως προσωπική διαφορά, δεν διατηρείται σης αποδοχές της θέσης τους στο φορέα υποδοχής.

V. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ της παρούσας, εσφαλμένως το Κλιμάκιο με την προσβαλλόμενη πράξη έκρινε ότι οι εντελλόμενες με τα ως άνω χρηματικά εντάλματα δαπάνες είναι μη νόμιμες, ταδε χρηματικά αυτά εντάλματα, στο μέτρο που το ποσό της καταβαλλόμενης με αυτά υπερβάλλουσας μείωσης στους ανωτέρω υπαλλήλους ισούται με το ποσό της υπερβάλλουσας μείωσης που καταβάλλεται από το Δήμο ΧΧΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011, σε υπαλλήλους του ίδιου Δήμου που υπηρετούν σε θέση και κατηγορία αντίστοιχη με αυτή στην οποία μετατάχθηκαν και υπηρετούν οι φερόμενοι ως δικαιούχοι των ενταλμάτων αυτών, πρέπει να θεωρηθούν.

Για τους λόγους αυτούς

Δέχεται την αίτηση ανάκλησης.

Ανακαλεί την 135/2015 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αποφαίνεται ότι τα 38 και 39, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, συνολικού ποσού 191,06 ευρώ, πρέπει να θεωρηθούν κατά το σκεπτικό.

 Τελευταία ανανέωση ( 27.11.15 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >