Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Administrator   
04.12.14

business team

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας


Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΔΑ/ΠΔΕ), προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και την ΜΟΔ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) όπως ισχύει.

Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει:

  • Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/A/3-12-2007) με τίτλο «Διαχείριση έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 9770/ΕΥΣ1124/29-02-2008 (ΦΕΚ 469/Β/18-3-2008), με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό 41546/Γ'ΚΠΣ 281/08-12-2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3614/2007»
  • Την με αριθμ. 6069/ΕΥΘΥ350/21-02-2011(ΦΕΚ 272/21-02-2011) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τίτλο «Τροποποίηση της με αριθμ. 43136/ΚΠΣ290/19.12.2000 υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2Α του Ν.2860/2000, στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος κατά κατηγορία».

Oι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

  • Τέσσερις (4) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ

Η ΕΔΑ/ΠΔΕ δύναται να καλύψει λιγότερες ή περισσότερες από τις ως άνω αναφερόμενες θέσεις με βάση της προκύπτουσες ανάγκες.

Για τη στελέχωση της ΕΔΑ/ΠΔΕ θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στη παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/13-12-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό της ΕΔΑ/ΠΔΕ, προσωπικό μπορεί να μετακινηθεί ή αποσπασθεί για τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007, ως ισχύει.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην με αριθμό 6069/ΕΥΘΥ350/21-02-2011(ΦΕΚ 272/21-02-2011) Υπουργική Απόφαση, ενώ είναι επιθυμητό να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ή του Γ'ΚΠΣ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εν ισχύ νομοθεσία, η μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν ή αποσπαστούν στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δυτικής Ελλάδας, βαρύνει τον φορέα προέλευσής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα, μέχρι την 15/12/2014 και ώρες 08:00-15:00 στο πρωτόκολλο της ΕΔΑ/ΠΔΕ, Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, 26441 ΠΑΤΡΑ, με την ένδειξη «Για τη στελέχωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή ή courier.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα σχετικά υποδείγματα θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.depin.gr.

Θα παρακαλούσαμε να κοινοποιήσετε την παρούσα πρόσκληση σε όλους τους υπαλλήλους των υπηρεσιών ευθύνης σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ: 2613611400-401 και ώρες 10:00-15:00, κκ Πουλιάση Ελένη & Αδαμοπούλου Σταυρούλα.

 
< Προηγ.   Επόμ. >