Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Administrator   
02.07.14


Νομική κάλυψη Υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ & Β΄ Βαθμού και πληρωμή δαπανών δικηγόρου για εκπροσώπηση σε δικαστήρια

Θεσμικό Πλαίσιο

Το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη νομική κάλυψη, σε περίπτωση δίκης, υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ & Β΄ Βαθμού που οδηγήθηκαν σε δίκη, λόγω εκτέλεσης υπηρεσιακών καθηκόντων της θέσεως στην οποία υπηρετούν:

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4071/2012 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. (ΦΕΚ Α΄Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012) 

Άρθρο 5 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών 

Το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτη) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 176

Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής

1. Η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για:

ιγ) Την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η περιφέρεια. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.

Νόμος 3979/2011 - Άρθρο 51 Νομική υποστήριξη υπαλλήλων και αιρετών δήμων και περιφερειών

Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτη) αντικαθίσταται, ως εξής:

«Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του Ν. 3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.»

ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/282/οικ.10070/02.04.2007 (ΦΕΚ 694/3-5-2007 τεύχος Β’)

“Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος τους.”

Άρθρο 3

Υποβολή αίτησης — έγκριση

1. Η αίτηση για την έγκριση της νομικής κάλυψης υποβάλλεται από τον υπάλληλο προς τον προϊστάμενό του, συνοδευόμενη από έγγραφα που αποδεικνύουν την άσκηση της ποινικής δίωξης και παρέχουν πληροφορίες για το στάδιο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση και την ταυτότητα του δικηγόρου τον οποίο αυτός επέλεξε για την υπεράσπισή του.

2. Τα κατατεθέντα στοιχεία μαζί με την εισήγηση του αρμόδιου κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 προϊσταμένου, υποβάλλονται προς το όργανο που έχει την αρμοδιότητα της έγκρισης κατά την παρ. 1 του άρθρου 2. Μετά την έκδοσή της η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον διωκόμενο υπάλληλο.

Άρθρο 2

Διαδικασία ανάθεσης

1. Με απόφαση

α) του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον ο διωκόμενος υπάλληλος ανήκει στο προσωπικό του υπουργείου,

β) του οργάνου που ασκεί σύμφωνα με το νόμο τη διοίκηση εφόσον ο υπάλληλος ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενο από το ΥΠΕΣΔΔΑ και

γ) του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, εφόσον ο υπάλληλος ανήκει σε Περιφέρεια, ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού ή σε εποπτευόμενο από αυτούς νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, εγκρίνεται η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρο της επιλογής του διωκόμενου υπαλλήλου, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως, ή περαίωσης με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο της σχετικής διαδικασίας.

2. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται εισήγηση του προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, επιπέδου Διεύθυνσης ή αντίστοιχου.

 
Τελευταία ανανέωση ( 02.07.14 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >