Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Administrator   
04.06.14


Μη υποχρεωτική η ανάρτηση στη Διαύγεια των εντολών Μετακίνησης

Με απόφαση του το Ελεγκτικό Συνέδριο (Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών) αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει  υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων ή εντολών μετακίνησης στο διαδίκτυο, μέσω του Προγράμματος «Διαύγεια».

Πιο συγκεκριμένα το Ε.Σ. αναφέρει "υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων ή εντολών μετακίνησης στο διαδίκτυο, μέσω του Προγράμματος «Διαύγεια», δεν ανακύπτει ούτε από την περίπτωση 22 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 ούτε από άλλη περίπτωση της ως άνω διάταξης, στην οποία αναφέρονται οι αναρτητέες στο διαδίκτυο πράξεις (βλ. Ε.Σ. Κλιμ. Ι Τμ. 13/2014)"

Και παρακάτω "Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη προηγούμενη σκέψη της παρούσας, ο προβαλλόμενος λόγος διαφωνίας ότι οι ως άνω αποφάσεις δεν μπορούσαν να εκτελεστούν, επειδή δεν αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, μέσω του Προγράμματος «Διαύγεια», είναι απορριπτέος προεχόντως ως ερειδόμενος στην εσφαλμένη προϋπόθεση ότι υπήρχε υποχρέωση ανάρτησης των εν λόγω αποφάσεων στο διαδίκτυο, ανεξαρτήτως εάν η μη ανάρτηση αποφάσεων, οι οποίες είναι αναρτητέες στο διαδίκτυο, μέσω του Προγράμματος «Διαύγεια» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3861/2010, επηρεάζει την εκτελεστότητα αυτών."

Υπενθυμίζουμε την Γνωμοδότηση  [Αρ. Γνωμ. 377/2012] του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί μη υποχρεωτικής ανάρτησης των εντολών μετακίνησης (εκκρεμεί η αποδοχή της).

es-0026-2014.pdf


 

 
< Προηγ.   Επόμ. >