Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Administrator   
04.02.14


Βλ. παράγραφο 9

Άρθρο 129 (Ν. 4199/2013)

Μεταφορά αρμοδιοτήτων και Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τις Περιφέρειες

1. Οι υφιστάμενοι Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και Τομείς Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (ΤΑΠ) που έχουν συσταθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 867/1979 (Α΄ 24) και της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) υπάγονται διοικητικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην περιφέρεια των οποίων εδρεύουν, λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος και εξακολουθούν να ασκούν τις ανατεθείσες σε αυτούς αρμοδιότητες, ευθύς ως πληρωθούν οι ισάριθμες με τις καταργούμενες, κατά την παράγραφο 7, θέσεις που συστήνονται με το νόμο αυτόν στις παραπάνω Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

2. Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βόρειας Ελλάδας (ΥΑΣΒΕ) που συστήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 867/1979 υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης, λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και εξακολουθεί με την έναρξη λειτουργίας της να ασκεί τις ανατεθείσες σε αυτή αρμοδιότητες, ευθύς ως πληρωθούν οι ισάριθμες με τις καταργούμενες, κατά την παράγραφο 7, θέσεις που συστήνονται με το νόμο αυτόν στην παραπάνω Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

3. Η έναρξη λειτουργίας των ΤΑΣ, ΤΑΠ και ΥΑΣΒΕ στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις γίνεται με Διαπιστωτική Πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μέχρι την έκδοση της ως άνω πράξης οι αρμοδιότητες των ως άνω Υπηρεσιών ασκούνται από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ).

4. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1190/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 «1. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται με απόφασή του να μεταβιβάζει στους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας και στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) αρμοδιότητές του σχετικές με το έργο της αποκατάστασης των ζημιών.»

5. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που προβλέπονται στους νόμους 867/1979 (Α΄ 24) και 1190/1981 εξακολουθούν να ισχύουν, με τη διαφοροποίηση ότι για τη σύσταση των Τομέων Αποκατάστασης (ΤΑΣ ή ΤΑΠ) στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή την κατάργηση αυτών συμπράττει και ο Υπουργός Εσωτερικών.

6. Οι αρμοδιότητες και τα υλοποιούμενα έργα των πιο κάτω Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων και των παρακάτω Τμημάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων μεταφέρονται στις 31.10.2013 στην Περιφέρεια στην οποία εδρεύουν ως εξής:

α. Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας που συστήθηκε με το π.δ. 231/1999 (Α΄ 194), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

β. Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Ύδρευσης Ρόδου που συστήθηκε με το π.δ. 26/1999 (Α΄ 22), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

γ. Το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων που συστήθηκε με το π.δ. 219/1997 (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα.

Επίσης, μεταφέρονται στις παραπάνω Περιφέρειες, αντίστοιχα, οι αρμοδιότητες Προϊστάμενης Αρχής, που ασκούνται από Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, σε όλα τα έργα και συμβάσεις που υλοποιούνται από τις πιο πάνω Υπηρεσίες.

Η άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες αρχίζει μετά από την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ισχύ της κοινής απόφασης της παραγράφου 8 του παρόντος και ευθύς ως πληρωθούν ισάριθμες με τις καταργούμενες, κατά την παράγραφο 7, θέσεις οι οποίες συστήνονται με το νόμο αυτόν στις πιο πάνω περιφέρειες. Μέχρι τότε οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οι αναφερόμενες στην παράγραφο αυτή Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων καταργούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων με την έκδοση της απόφασης του προηγουμένου εδαφίου.

7. Οι θέσεις ανά κατηγορία κλάδου ή/και ειδικότητα του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των οργανικών μονάδων των παραγράφων 1, 2 και 6 του παρόντος άρθρου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων καταργούνται την 31η Οκτωβρίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013. Το εν λόγω προσωπικό τίθεται σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου του νόμου αυτού και κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Η μετάταξη − μεταφορά του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4172/2013.

Δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περίπτωσης Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, οι οποίοι μετατάσσονται αυτοδικαίως, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου με τα τυπικά τους προσόντα στη ΓΓΔΕ.

Κάθε απόφαση μετάταξης του προσωπικού που υπηρετεί στις οργανικές μονάδες των παραγράφων 1, 2 και 6 και έχει δημοσιευθεί μετά την 1.8.2013 αυτοδικαίως καταργείται και το αναφερόμενο προσωπικό εντάσσεται στις ρυθμίσεις του παρόντος.

8. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Περιφέρειες των παραγράφων 1. 2 και 6 του παρόντος υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες και έργα, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 8 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται θέματα σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και εκτελούμενων έργων και λοιπών συναφών θεμάτων. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

9. Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στις Περιφέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 6, συστήνονται από την 31η Οκτωβρίου 2013 ισάριθμες και αντίστοιχες με τις καταργούμενες, με την παράγραφο 7, θέσεις προσωπικού, οι οποίες πληρούνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, για την άσκηση των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων στις Υπηρεσίες αυτές.


Τελευταία ανανέωση ( 04.02.14 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >